Waqi' Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah fi Jami'at Janub Thailand fi Daw Ma'ayiir al-Jawdah al-Syamilah

Kamarul Shukri, Mat Teh and Mohd, Al-Amini (2019) Waqi' Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah fi Jami'at Janub Thailand fi Daw Ma'ayiir al-Jawdah al-Syamilah. In: Seminar Antarabangsa Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab (ICTAL) 2019: Isu Dan Cabaran, 6 October 2019, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

[img] Text
FH03-FKI-20-37069.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

ومن أهم مشكالت الدراسة قصور يف تطبيق معايري اجلودة الشاملة اليت تظهر تدين مستوى اخلدمات املقدمة إىل املستفيد: الطالب، واجملتمع، والعاملني، ويكتنفه كثري من القصور من جوانب شىت يتعلق بعضها بواقع العملية التعليمية، وسياسة اإلدارة اللغوية وكفاءة القائمني بتدريسها، بل من ذلك ما يرتبط ابملنهج الدراسي ومدى صالحيته حيث هتدف الدراسة إىل ّف على واقع تعليم اللغة العرب التعر ية يف جامعات جنوب اتيالند يف ضوء معايري اجلودة الشاملة. فبناء على ذلك استخدم الباحث نوع التصميم الكمي يف املنهج الوصفي التحليلي ملعاجلة بياانت الدراسة، واختار من جمتمع الدراسة عينة عشوائية تتمثل يف 247 طالبا و25 حماضرا. وقام الباحث جبمع البياانت ابستخدام االستبانة املصممة ملقياس اجلودة الشاملة من 81 ، و ً مؤشرا 7 جماالت من معايري اجلودة هي: )الطلبة، واحملاضرين، واملناهج التعليمية، واإلدارة اجلامعية، والربامج التعليمية، واإلمكاانت املادية، والعالقة بني اجلامعة واجملتمع(. واستعان بربانمج احلزمة اإلحصائية SPSS يف حتليل البياانت ابستخدام اإلحصائية ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واالختبار التائي وحتليل التباين األحادي )ANOVA way One .(وخلص الباحث من تفسري البياانت املعطاة إىل نتائج من أمهها أن مؤشرات اجلودة الشاملة يف واقع عملية تعليم اللغة العربية يف جامعات جنوب اتيالند كشفت عن جودهتا بداللة عالية يف العملية التعليمية من التوافق بني استجاابت الطلبة واحملاضرين. وأصبحت النتائج تشابه على الدراسات السابقة وآاثر النظرايت التبوية وىف ضوء تلك النتائج اليت تكشف عـن ضرورة اهتمام العمل على تطوير واقع تعليم اللغة العربية يف ضوء اجلودة إىل أعلى مستوى داللة.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: معايري إدارة اجلودة الشاملة، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Faculty of Islamic Contemporary Studies
Depositing User: Muhammad Akmal Azhar
Date Deposited: 23 Nov 2020 06:56
Last Modified: 23 Nov 2020 06:56
URI: http://eprints.unisza.edu.my/id/eprint/1847

Actions (login required)

View Item View Item